Algemene voorwaarden

1. Definities

 • 1.1 “Wij”, “Ons”, “Onze”: verwijst naar PC Reparatie Amsterdam, het computer/pc/laptop reparatiebedrijf gevestigd in Amsterdam en omstreken.
 • 1.2 “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van onze diensten voor computerreparatie.
 • 1.3 “Reparatie”: de diensten die worden verstrekt met betrekking tot het herstellen van computerapparatuur en randapparatuur.

2. Dienstverlening

 • 2.1 Wij bieden computerreparatiediensten aan zowel op locatie (aan huis) als via onze ophaal- en bezorgdienst.
 • 2.2 De kosten voor onze dienstverlening zijn gebaseerd op het type reparatie en de benodigde tijd.

3. Parkeer- en voorrijkosten

 • 3.1 Bij reparaties aan huis met een tijdsduur van minder dan drie uur zijn parkeer- en voorrijkosten van toepassing.
 • 3.2 De voorrijkosten bedragen €0,25 x 2 per gereden kilometer vanuit ons bedrijfsadres, Bolstoen 12W 1046 AT Amsterdam, naar de locatie van de klant.
 • 3.3 Parkeerkosten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten voor parkeren in het betreffende gebied waar de reparatie aan huis plaatsvindt.

4. No Cure No Pay beleid

 • 4.1 Ons “No Cure No Pay” beleid houdt in dat indien wij er niet in slagen de computer of laptop te repareren, er geen kosten in rekening worden gebracht voor de reparatiepoging.
 • 4.2 Dit (4.1) is echter wel enkel van toepassing wanneer wij niet beschikken over de benodigde kennis om het probleem op te lossen of wanneer het benodigde, defecte, dan wel niet te repareren onderdeel niet te bestellen is. Dit beleid geldt niet in situaties waarin de klant ervoor kiest de reparatie te annuleren vanwege de kosten van een onderdeel of de te lange levertijd. In dergelijke gevallen zullen de voorrijkosten, parkeerkosten en het eerste uur van de reparatietijd altijd in rekening worden gebracht.
 • 4.3 Dit beleid is van toepassing op de daadwerkelijke reparatie en de kosten die direct verband houden met de reparatie.

5. Betalingsvoorwaarden

 • 5.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 5.2 Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of software tijdens de reparatie.
 • 6.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe kosten van de reparatie.
 • 6.3 Bij het uitvoeren van reparaties of het testen van apparatuur nemen wij de nodige zorg en professionaliteit in acht.
 • 6.3.1 Aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van de klant tijdens reparatie of testen wordt beheerst door de volgende bepalingen.

1. Verantwoordelijkheid van de klant

1.1. De klant is verantwoordelijk voor het leveren van apparatuur die in goede staat verkeert en correct is gevoed.

1.2. Bij het testen van de apparatuur dient de klant ervoor te zorgen dat deze is voorzien van een stabiele en correcte voeding, zoals gespecificeerd door de fabrikant.

1.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle voedingsvereisten en specificaties van de apparatuur correct worden nageleefd en dat de voedingsbron voldoet aan de aanbevelingen van de fabrikant.

1.4. Voldoet de klant niet aan deze in lid 1.1, 1.2 en 1,3 vernoemde verantwoordelijkheden, dan is de klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan de testapparatuur en materiaal van PC Reparatie Amsterdam die is ontstaan tijdens of na het testen, installeren of repareren van desbetreffende opdracht.

2. Uitzonderingen op aansprakelijkheid

2.1. PC Reparatie Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de klant die voortvloeit uit onjuiste of onvoldoende voeding.

2.2. Schade als gevolg van onvoldoende voeding wordt beschouwd als een uitzondering op onze aansprakelijkheid en wordt niet gedekt door onze garantie of aansprakelijkheidsbeperkingen.

3. Garantiebeperking

3.1. Onze reparatiediensten zijn gedekt door een beperkte garantie, zoals gespecificeerd in onze garantievoorwaarden. Deze garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door onjuiste voeding van de apparatuur door de klant.

4. Verduidelijking van voeding

4.1. Onder “goede en correcte voeding” wordt verstaan: het gebruik van de juiste voedingsbronnen en -spanningen zoals gespecificeerd door de fabrikant van de apparatuur.

4.2. Het niet naleven van de voedingsvereisten, zoals aanbevolen door de fabrikant, wordt beschouwd als een schending van de verantwoordelijkheid van de klant en kan leiden tot uitzondering van aansprakelijkheid.

Door gebruik te maken van onze reparatiediensten, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid en voeding. PC Reparatie Amsterdam behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen en zal dergelijke wijzigingen op passende wijze communiceren aan de klant.

7. Klachtenprocedure

 • 7.1 Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan ons te worden gemeld.
 • 7.2 Wij zullen klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, behandelen en beantwoorden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • 8.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

0/5 (0 Reviews)